Branding værdien af eget brand

Branding værdien af eget brand

I markedsføringssammenhænge er værdien af en korrekt branding i markedet vigtig. Dette parameter gør at man ikke umiddelbart sammenlignes med ligestillede forretninger og virksomheder.

En investering i en branding og branding strategi af sin virksomhed, kan vise sig at være guld væld i markedsføringen af virksomheden på Internettet, og i andre sammenhænge. Så hvis du står og skal etablere ny virksomhed, find et godt navn fra start, ellers skal man, hvis man ønsker en større branding end den man har i dag på sit nuværende virksomhedsnavn, foretage en rebranding af virksomhedsnavnet.

Men! Et brand, som er kendt i større omsætningskredse, opnår hurtigt en status, hvor amøber og andet godtfolk, prøver at lukrere på dit brand, her kan der være tale om dine konkurrenter, som syntes du har gjort det godt, og gerne vil kopiere dit navn, i en eller anden sammenhæng, og stjæle dine kunder på falsk markedsføring af deres egne skodbutikker. Her skal man være opmærksom på, at mange bruger disse virksomhedsnavne i f.eks. Google adwords annoncer – og sender kunder/brugere ind via disse annoncer ind på deres eget website, på din virksomheds firmanavn, ikke særligt pænt, men det er faktum. Vi ser det relativt tit, og har flere sager kørende med Google, i forbindelse med kunder, hvis varemærker krænkes af konkurrerende virksomheder, der sælger lignende produkter. Der er også virksomheder der køber domænenavne, der er så tæt beslægtede, at der er tale om overtrædelse af markedsføringsloven, her foretrækker vi at sætte advokater på, til at stoppe disse misbrug, og anbefale der samtidig kræves en erstatning for salg og lign. fra kopisterne

Her er der i realiteten tale om en klar overtrædelse af markedsføringsloven , hvilket Google og de personer, der håndterer disse sager ikke altid forstår, når man kontakter dem med problemstillingen, de henviser til varemærkeregistreringen hos patentdirektoratet, og kan ikke finde varemærkebeskyttelses nummeret på det enkelte varemærke.

Men et varemærke behøver ikke at være registreret i varemærkeregistret for at være beskyttet som varemærke, hvis varemærket er taget i brug, og er kendt i omsætningskredsen, må andre ikke bruge dette mærke. Et varemærke tages i brug når virksomheden registrerer sit firmanavn hos CVR registret, og oparbejder en kundekreds, og bliver det der med et fint ord hedder kendt i omsætningskredsen, hvilket betyder, at navnet er kendt og brugere kan søge efter virksomheden på navnet, da navnet dækker over virksomheden, og de produkter den er kendt at afsætte i sin kundekreds.

Der kræves dog en vis form for speciel navnetype for at kunne bruge ovennævnte regler, at registrere et navn som Ole Hansen yder ikke beskyttelse, da dette navn vil kunne bruges af alle de personer der hedder Ole Hansen, men ordsammensætninger og lign. som kan siges at være unikke, er omfattet af denne bestemmelse.

I Danmark kan man stifte ret til et varemærke ved den blotte benyttelse af mærket. Et ibrugtaget varemærke, der vedvarende anvendes, nyder i princippet samme beskyttelse som et varemærke, der er stiftet ved registrering. En varemærkeret, der er stiftet ved ibrugtagning, varer ved, så længe brugen af mærket opretholdes. Ophører brugen, er det udgangspunktet, at retten til mærket bortfalder. Et kortvarigt ophør af brugen eller et ophør på grund af særlige omstændigheder vil dog næppe medføre, at det ibrugtagne mærke bortfalder.

Almindelige bestemmelser

Uddrag

§ 1. Personer og virksomheder kan efter bestemmelserne i denne lov erhverve eneret til varemærker (varemærkeret). Ved varemærker forstås særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser, som benyttes eller agtes benyttet i en erhvervsvirksomhed.

Varemærkers form

§ 2. Et varemærke kan bestå af alle arter tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk, navnlig

1) ord og ordforbindelser, herunder slogans, personnavne, firmanavne eller navne på faste ejendomme,

2) bogstaver og tal,

3) figurer og afbildninger, eller

4) varens form, udstyr eller emballage.

Stk. 2. Der kan ikke erhverves varemærkeret til tegn, som udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.

Stiftelse af varemærkeret

§ 3. Varemærkeret kan stiftes enten

1) ved registrering af et varemærke i overensstemmelse med reglerne i denne lov for de varer eller tjenesteydelser, som registreringen omfatter, eller

2) ved ibrugtagning af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er taget i brug, og for hvilke det vedvarende anvendes.

Stk. 2. Der kan ikke ved brug stiftes rettigheder til et varemærke, der efter sin beskaffenhed er udelukket fra registrering.

Stk. 3. Har mærket ikke fornødent særpræg ved ibrugtagningen, stiftes retten først, når og for så vidt der skabes særpræg gennem mærkets anvendelse.

Så husk at forfølge sagerne, hvis du bliver opmærksom på krænkelser af dine rettigheder, i markedsføring af de produkter du fører.

Tilmelding nyheder